Općina Cestica

Općina Cestica objavila javni poziv za bespovratne potpore za poduzetnike s područja općine

Rok za predaju prijava je 1. listopada.

Otvoren je javni poziv iz Podmjere 1.1. Modernizacija proizvodno poslovnih procesa kojima se nastoji povećati konkurentnost MSP-a kroz ulaganje u modernizaciju strojeva, radnih vozila i opreme te nabavu suvremenih industrijskih tehnologija i rješenja.

Cilj ovog poziva je kroz sufinanciranje dijela troškova nabave materijalne i nematerijalne imovine, mali i srednjim poduzetnicima sa sjedištem na području Općine Cestica pružiti podršku u povećanju konkurentnosti na tržištu kroz ulaganja u napredniju tehnologiju, opremu, strojeve i softwerska rješenja u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti poduzeća.

Korisnici potpora po ovom pozivu mogu biti :

Mikro, mala i srednja poduzeća sa sjedištem na području općine Cestica bez obzira na pravni status (trgovačka društva, obrti, udruge, zadruge, ustanove, fizičke osobe i dr.) koja obavljajući gospodarsku djelatnost izvan sektora primarne poljoprivredne proizvodnje sudjeluju u prometu roba i usluga te udovoljavaju svim kriterijima propisanim Programom i Javnim pozivom.

Korisnici potpora temeljem uredbe 2023/2831 mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u odgovarajuće registre sukladno važećem nacionalnom zakonodavstvu ukoliko obavljaju djelatnost prerade i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda te ispunjavaju uvjete iz čl. 5, stavaka 1 i 2 Programa.

Maksimalni iznos potpore male vrijednost koji se može dodijeliti jednom projektnom prijedlogu iznosi 4.000,00 eura.

Iznos potpore koji se može dodijeliti po projektu poduzetniku početniku odnosno poduzetniku koji gospodarsku djelatnost obavlja kraće od 12 mjeseci od dana registracije ograničen je na 1.000,00 eura.

Maksimalni iznos bespovratne potpore kumulativno u sklopu ovog Programa koji se može dodijeliti jednom poduzetniku u toku jedne proračunske godine temeljem više mjera/podmjera Programa iznosi 4.000,00 eura.

Potpora se dodjeljuje za troškove kupljene nove i rabljene materijalne i nematerijalne imovine a koja doprinosi unaprjeđenju i povećanju konkurentnosti postojećeg poslovanja.

Podnošenje prijava na Javni poziv moguće je od dana objave javnog poziva do dana zatvaranja javnog poziva.

Obavijest o zatvaranju javnog poziva objavljuje se na Internet stranici Općine Cestica i oglasnoj ploči na dan zatvaranja javnog poziva sukladno definiranom krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za potporu ili u trenutku kada kumulativni iznos potraživanih bespovratnih sredstava utvrđen u fazi I. postupka dodjele dosegne 100 % planirane omotnice u sklopu javnog poziva za pojedinu podmjeru Programa.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednost u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica podnosi sljedeću dokumentaciju:

a. Obrazac 1 – Prijavni obrazac – u originalu
b. Obrazac 2 – Izjava prijavitelja – u originalu
c. Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama za prijavitelja i sva povezana poduzeća u originalu
d. Izvadak iz sudskog/obrtnog ili drugog registra – preslika/elektronski izvadak
e. Potvrda o nepostojanju dugovanja prema proračunu Općine Cestica za prijavitelja i odgovornu osobu prijavitelja – u originalu
f. Potvrda o nepostojanju dugovanja prema proračunu RH – u originalu/elektronski izvadak
g. Računi za prijavljene prihvatljive troškove – preslika

h. Dokaz o plaćanju računa ili Izjava za račune plaćene gotovinom – preslika ili izjava korisnika u originalu za račune plaćene gotovinom
i. Fotodokumentacija nabavljene imovine – minimalno 1 fotografija svakog nabavljenog stroja/opreme s vidljivom tipskom pločicom
j. Rješenje o registraciji dopunske djelatnosti ili drugi odgovarajući akt temeljem kojeg prijavitelj obavlja preradu, stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda ili dopunsku djelatnost na OPG-u izvan sektora primarne poljoprivrede (samo za OPG-ove) – preslika

Obrasci dokumentacije Javnog poziva dostupni su za preuzimanje na službenim web stranicama Općine Cestica pod nazivom Program poticanja gospodarskog rasta 2024 – 2027.

https://www.cestica.hr/poticanje-gospodarskog-rasta/2017-podmjera-1-1-modernizacija-proizvodno-poslovnih-procesa

Obrasci dokumentacije Javnog poziva objavljeni su u formatu za popunjavanje na računalu i u formatu za ispis i ručno popunjavanje.

Projektni prijedlog koji uključuje dokumentaciju navedenu u točki IX. ovog Javnog poziva dostavlja se u zatvorenom paketu/omotnici, preporučenom poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica s obavezno naslovljenom adresom i naznakom:

OPĆINA CESTICA

Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica

Dravska 1a

42208 Cestica

« Podmjera 1.1. »

ZAHTJEV ZA POTPORU – NE OTVARAJ

Poziv se vodi u modalitetu ograničenog poziva te je podnošenje prijava omogućeno od dana objave poziva do 01.10.2024. ili do dana zatvaranja poziva kada kumulativni iznos potraživanih bespovratnih sredstava utvrđen u fazi I. postupka dodjele dosegne 100 % planirane omotnice u sklopu javnog poziva za pojedinu podmjeru Programa.

Povezani sadržaj
Preporučeno
Najnovije